Hur mycket ska jag betala för ett företag?

Ett företags pris ska spegla företagets värde. Många företag presenteras med ett utgångspris vilket kan leda till en budgivning. Vidare är det inte ovanligt att köparen och säljaren till en början står ganska långt ifrån varandra när det kommer till vad man tycker är en rimlig prislapp. Detta är ofta kopplat till den risk som bägge parter anser föreligger vid köpet.

Vanligt är att du som köpare först lämnar ett indikativt bud för bolaget. Accepteras detta går du vidare i processen och får sedan lämna ett bindande bud. Värt att komma ihåg är att så kallade "skambud" sällan är en bra idé då det istället riskerar att du som potentiell köpare inte går vidare efter omgången för indikativa bud.

För att återgå till vad ett företag faktiskt är värt så finns det lite olika metoder för att beräkna detta. En av de vanligaste metoderna kallas avkastningsvärdering vilket kortfattat innebär att man prognosticerar och nuvärdesberäknar värderingsobjektets framtida avkastning. Avkastningsmått kan vara såväl vinst, kassaflöde eller utdelning. Marknadsräntan används sedan som diskonteringsfaktor.

En annan vanlig värderingsmetodik är relativvärdering som innebär att man jämför värderingsobjektet med andra prissatta företag. Jämförelsen sker ofta med hjälp av nyckeltal eller väldemultiplar som exempelvis P/E-tal.

En tredje metod går ut på att marknadsvärdera värderingsobjektets tillgångar och skulder.
 Detta benämns med ett annat namn som substansvärdering. Viktigt att tänka på är att även mjuka värden som kan vara svåra att sätta ett exakt värde på påverkar ett företags värde minst lika mycket som dess räkenskaper. Viktiga aspekter att ha med i värderingsbedömningen omfattar bland annat personal, produkter/tjänster, varumärke, kunder och avtal.

En sida av Corporate Classifieds AB