Så mycket betalar man i skatt när man säljer ett företag

Att sälja sitt bolag och vara medveten om vilka olika skattesatser som kan bli tillämpliga är oerhört viktigt för dig som företagare. Skattereglerna kring försäljning av företag kan vara komplicerade och det kan vara svårt att veta vilka faktorer som påverkar skatteberäkningen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur mycket man betalar i skatt när man säljer ett företag och vilka faktorer som spelar in vid skatteberäkningen.

 • Fåmansbolag
 • 3:12 reglerna
 • Hur kan man minska skattebördan?
 • Hur räknas reavinsten ut?
 • Hur beskattas kapitalvinst i aktiebolag?
 • Vad ligger bolagsskatten på?

Fåmansbolag

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

För bolag som inte anses vara fåmansbolag ska vinsten vid en försäljning beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 30 %. Om det är ett onoterat företag som ska säljas ska endast en del av vinsten tas upp för att skattesatsen ska motsvara 25 %. Om aktierna i ett fåmansbolag definieras som kvalificerade varierar skatten på mellan 20-60 %. Vid försäljning av ett fåmansbolag med kvalificerade aktier ska blankett K10 användas för att deklarera försäljningen.

Vad är 3:12 reglerna?

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Hur kan man minska skattebördan?

Det finns några lagliga metoder för att minska andelen skatt som ska betalas vid en företagsöverlåtelse av ett fåmansbolag. De tre metoderna är

 1. Ackumulerad inkomst
 2. Att göra aktierna i bolaget okvalificerade
 3. Flytta utomlands.

Ackumulerad inkomst

Marginalskatten som uppstår vid försäljning av aktier minskar när du väljer att sprida ut en inkomst över flera år. För att du ska kunna fördela inkomsten på flera år måste den kunna hänföras till minst två år, och fördelningen kan ske på maximalt 10 år. Denna metod är mest optimal om värdet på bolaget understiger 2 miljoner kronor.

Okvalificerade aktier

Mycket skatt kan sparas in på att göra aktierna okvalificerade innan du väljer att avyttra företag, då skattesatsen endast är 25 % för okvalificerade aktier. Huvudregeln för om aktierna är kvalificerade eller inte avgörs om du eller någon närstående både äger aktier i bolag och varit aktiv i företaget i en sådan omfattning som kan benämnas som betydande under de senaste fem åren.

Flytta utomlands

Skattesatsen kan sänkas till så lite som 0 % om du tar beslutet att flytta utomlands. Viktigt att belysa för denna metod är att en flytt utomlands är ett stort steg och att inte endast en låg skattesats bör vara huvudanledningen till ett sådant beslut. Metoden kan beskrivas som en omstrukturering av ägandet vilket gör att företagsägaren äger sitt svenska fåmansbolag genom ett holdingbolag som är utländskt.

Hur räknas reavinsten ut?

Reavinst, även kallad realisationsvinst, är en vinst på ett kapital som uppstår vid försäljning av en tillgång. Det kan handla om försäljning av fastigheter eller aktier och fonder. För att räkna ut reavinsten subtraheras inköpspriset från försäljningspriset.

Hur beskattas kapitalvinst i aktiebolag?

Kapitalskatt, som också kallas reavinstskatt, är den skatt som ska dras från reavinsten. Det finns en skyldighet att beskatta hela reavinstbeloppet. Det finns några få undantag från skatteplikten på reavinster, men de flesta reavinster ska beskattas med 30 %. Ett sådant undantag är privatbostäder.

Vid försäljning av aktier ska även i denna situation reavinsten beskattas med 30 % på själva reavinstbeloppet. Om du till exempel har köpt aktier för 50 000 kr och säljer dessa för 60 000 kr har du fått en reavinst på 10 000 kr. Det är detta belopp du sedan ska beskattas för med en skattesats på 30 %. Reavinstskatten i detta exempel blir då 3000 kr.

För ett fåmansbolag beräknas kapitalvinsten på kvalificerade aktier enligt 3:12 reglerna, vinst = försäljningspris – omkostnadsbelopp, där omkostnadsbelopp är din anskaffningskostnad för aktierna ihopslaget med ovillkorade aktieägartillskott.

För mer information om hur det går till när man säljer ett företag; Läs vår guide: Jag vill sälja mitt bolag

Vad ligger bolagsskatten på?

Bolagsskatt är den skatt som dras på vinsten som ett aktiebolag haft under ett års tid. Denna bolagsskatt betalas varje månad som en så kallad preliminärskatt som baseras på det ungefärliga förväntade ekonomiska resultatet som först lämnats i en preliminär inkomstdeklaration. Det slutgiltiga bokslutet är det som avgör den rätta totala skattesumman. Då kan det fastställas om ett företag har betalat för mycket eller för lite preliminärskatt under det gångna året. Om det fastställs efter inskickat bokslut att ett företag har betalat för lite preliminärskatt under året behöver företaget göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket och betala den resterande summan som inte har betalats ännu. Om situationen är den omvända, att företaget har betalat för mycket preliminärskatt, får de tillbaka det belopp som översteg den slutgiltiga bolagsskattesumman.

Sedan 1 januari år 2021 uppgår bolagsskatten till 20,6 %. Denna skattesats är proportionerlig, det vill säga att oavsett hur stor eller liten vinst ett aktiebolag har gjort är procentsatsen densamma.

Får man sälja en aktie till underpris?

Det är tillåtet att sälja en aktie till underpris. Detta kallas underprisöverlåtelse. Underpris är att överlåta en tillgång inom en näringsverksamhet kostnadsfritt eller till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Motiveringen bakom underpriset får inte ha en affärsmässig koppling. Det finns ett antal villkor i inkomstskattelagen (§§ IL) som måste vara uppfyllda för att underpriset ska få fastställas. Det finns en huvudregel vid underprisöverlåtelse och det är att överlåtaren ska uttagsbeskattas.

Vad får jag ut efter en företagsöverlåtelse

När du väljer attavyttra företag kan den vinst som utfås delas upp i tre delar som allihop beskattas med diverse skattesatser. De tre delarna är gränsbelopp, tjänstebeskattad del och kapitalbeskattad del som i följande ordning har skattesatserna 20 %, 50 % och 30 %. Den tjänstebeskattade delen har ett maxantal av 100 inkomstbasbelopp. Från själva kapitalvinstsumman räknas först gränsbeloppet bort, sedan de 100 inkomstbasbelopp som ska beskattas enligt inkomst av tjänst och den summa som är kvar som överstiger 100 inkomstbasbelopp ska beskattas enligt inkomst av kapital. Nedan illustreras ett exempel på en försäljning av ett fåmansbolag med kvalificerade aktier:

Ett fåmansbolag säljs för 8 000 000 kr.
Omkostnadsbelopp: 100 000 kr
Gränsbelopp: 180 000 kr
Försäljningsår: 2021
Uträkning av skatt:

Vinst: 8 000 000 kr – 100 000 kr = 7 900 000 kr

Uträkning av skatt att betala på gränsbeloppet: 180 000 x 20 % = 36 000 kr

Uträkning av skatt att betala på inkomstbasbelopp (100 st): 6 820 000 kr x 50 % = 3 410 000 kr

Uträkning av skatt att betala på den kapitalbeskattade delen: ((7 900 000 kr – 180 000 kr – 6 820 000 kr) x 30 %) = 270 000 kr

Total skattesumma: 36 000 + 3 410 000 + 270 000 = 3 716 000 kr

Vad som kan sägas av ovan exempel är att ungefär hälften av försäljningsvinsten för ett fåmansbolag försvinner till skattebetalningar. Beskattningen kan benämnas som dubbelbeskattning då pengarna i företaget redan är beskattade. Om aktierna i fåmansbolaget inte vore kvalificerade skulle skattesatsen på kapitalvinsten istället hamna på 25 %.

Funderar du på att sälja ditt företag? För mer information och tips, läs vår guide om vad man bör tänka på inför att man ska sälja sitt företag

Denna artikel är uppdaterad av Skattepunkten 2022-12-14, experter på skattejuridik

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer