Unik test- och researchverksamhet med lång historik och stor tillväxtpotential

location Stockholm

Din intresseanmälan har skickats

Omsättning

17 Mkr

Anställda

5 st

Resultat

Vinst

Generationskiftesföretag

Ja

Flyttbart företag

Ja

Beskrivning av Unik test- och researchverksamhet med lång historik och stor tillväxtpotential

Vi erbjuder en sällsynt möjlighet att förvärva en framgångsrik test- och researchverksamhet med en lång historik, starkt varumärke och spännande tillväxtpotential. Vårt företag, som önskar förbli anonymt i detta skede, har varit aktivt i mer än 20 år och är specialiserat på oberoende laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter. Bolaget har en imponerande kundkrets med stora multinationella bolag, marknadsledande varuhuskedjor och tillverkande bolag inom olika produktområden.

Bolagets verksamhet är unik på den europeiska marknaden – det finns i dagsläget inga aktörer som har ett jämförbart tjänsteerbjudande.

Företagets nyckeltal:
• Årlig omsättning: ca 17 miljoner kronor
• Rörelseresultat: ca 15% av omsättningen
• Effektiv och slimmad organisation med enbart 4 anställda

Varför du bör överväga att förvärva detta företag:

• Solid historik: Bolaget har en framgångsrik historia som sträcker sig över två årtionden med stabil lönsamhet.
• Starkt varumärke: Bolaget har ett mycket starkt varumärke med hög trovärdighet mot såväl nordiska konsumenter som inom industrin.
• Slimmad organisation: Bolagets verksamhet bygger på ett nära samarbete med 40-tal europeiska test och forskningslaboratorier som står för merparten av produktionsinsatsen. Bolagets kärnverksamhet är tolkning och presentation av laboratoriernas testresultat. Allt utanför kärnverksamheten läggs ut på ett väl etablerat nätverk av externa skribenter, fotografer och researchers.
• Bred och lojal kundbas: Bolagets kunder spänner över ett brett område inom allt från FMCG till kapitalvaror och innefattar både tillverkare och detaljister.
• Tillväxtpotential: Marknaden utvecklas i Bolagets favör med ökat kvalitetsfokus och behov av extern kompetens för produktutveckling och kvalitetskontroll.
• Internationalisering: Bolaget har genomfört flera paneuropeiska projekt och ser en ökad efterfrågan från multinationella bolag. För att serva större internationella kunder har Bolaget nyligen lanserat sin kommunikationsplattform på elva språk.
• Trygg övergång: Bolaget drivs av två huvudägare som nu aktivt förbereder en successionsprocess under de kommande tre åren, innan man siktar på en delvis eller fullständig avyttring år 2027. Intresserade parter som delar liknande värderingar inbjuds härmed att köpa en inledande mindre del av Bolaget och successivt utöka ägarskapet under de kommande åren.
• Kärnkompetens: För att säkra en smidig succession genomför Bolaget nu en kompetenshöjning av nuvarande personal och har även inlett rekrytering av ny personal för Bolagets kärnområde.

Detta är en unik möjlighet att ta över ett väletablerat företag med starka tillgångar och utmärkt potential.

Kontakta oss för mer information och för att diskutera möjligheten att bli ägare till detta framstående test- och researchföretag. Vi ser fram emot att höra från dig och föra en konfidentiell diskussion om försäljningen.

ENGLISH VERSION

We offer a rare opportunity to acquire a successful testing and research operation with a long history, strong brand, and exciting growth potential. Our company, which wishes to remain anonymous at this stage, has been active for over 20 years and specializes in independent laboratory testing and evaluation of consumer products. The company boasts an impressive client base, including major multinational corporations, leading retail chains, and manufacturers across various product sectors.

The company's operation is unique in the European market - currently, there are no players offering a comparable service.

Key Figures:

• Annual revenue: approximately 17 million SEK
• Operating profit: approximately 15% of revenue
• Efficient and streamlined organization with only 4 employees

Why You Should Consider Acquiring This Company:

• Solid History: The company has a successful track record spanning two decades with stable profitability.
• Strong Brand: The company has a highly credible brand with high credibility among both Nordic consumers and the industry.
• Streamlined Organization: The company's operation relies on close collaboration with around 40 European testing and research laboratories, which handle the majority of the production effort. The company's core business is the interpretation and presentation of laboratory test results. All non-core activities are outsourced to a well-established network of external writers, photographers, and researchers.
• Broad and Loyal Customer Base: The company's customers span a wide range, from FMCG to durable goods, including both manufacturers and retailers.
• Growth Potential: The market is evolving in favor of the company with an increasing focus on quality and the need for external expertise in product development and quality control.
• Internationalization: The company has completed several pan-European projects and sees increased demand from multinational corporations. To serve larger international customers, the company has recently launched its communication platform in eleven languages.
• Secure Transition: The company is run by two main owners who are actively preparing for a succession process over the next three years before aiming for a partial or complete divestment in 2027. Interested parties who share similar values are invited to purchase an initial smaller portion of the company and gradually increase ownership over the coming years.
• Core Competence: To ensure a smooth succession, the company is currently upgrading the skills of current staff and has also begun recruiting new personnel for the company's core area.

This is a unique opportunity to take over a well-established company with strong assets and excellent potential.

Contact us for more information and to discuss the possibility of becoming the owner of this outstanding testing and research company. We look forward to hearing from you and engaging in a confidential discussion about the sale.

B-

B -

  Fråga Mäklaren

   B-

   B -

    Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

    • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
    • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
    • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
    Berätta mer