Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer

Vad krävs för att starta ett hotell?

För att driva ett hotell krävs pengar och kunskap inom flera olika områden. Det är också viktigt att veta att det krävs mycket tid och hög tillgänglighet hos personalen för att driva ett hotell. Det är viktigt att du som ägare lägger ned mycket tid och engagemang för att det ska bli framgångsrikt. För mer information läs vår fullständiga Guide: Så startar du ett framgångsrikt hotell

Här kommer vi djup-dyka i de tre grundläggande komponenter som krävs för att kunna driva ett hotell.

1) Tillstånd
2) Fastighet
3) Personal

1) Tillstånd

När det gäller hotellverksamhet i Sverige finns ett antal tillstånd som du behöver ansöka om innan du kan påbörja din verksamhet.

Bygglov

Du kan behöva ansöka om bygglov om du behöver förändra den fastighet du har tänkt använda. Renoveringskostnader kan variera stort beroende på hur mycket som behöver förändras i den tänkta hotellbyggnaden.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs om du tänkt servera alkohol, vilket du ansöker om via din kommun.

Livsmedelsanläggning

Ska du servera mat på ditt hotell behöver hotellet anmälas som livsmedelsanläggning i den kommun verksamheten bedrivs. Alla livsmedelsverksamheter som ska tillaga och servera mat måste ha en fettavskiljare.

Lotteriinspektionen

Ska du ha spelautomater i ditt hotell behöver du ett tillstånd från Lotteriinspektionen. Vidare är det viktigt att poängtera att varje verksamhet är unik och det beror på verksamheten vilka tillstånd som kan behövas för att få sätta igång.

Tillstånd från Polisen

För att få driva ett hotell krävs tillstånd från polisen. Hotellet måste utöver detta tillstånd ha en föreståndare som blivit godkänd av polismyndigheten.

Ansökan skickas in via polisens e-tjänst och kostar  4 600 kronor. Det är den som är tänkt att äga hotellverksamheten som ska skicka in ansökan om att driva hotell för att få tillståndet. Med den inskickade ansökan ska ett antal dokument bifogas, vilka är förvaltarfrihetsbevis, registreringsbevis, intyg om konkursfrihet och eventuella bygglovshandlingar.

Ett beviljat hotelltillstånd gäller i fem år. När denna tidsperiod har passerat måste ett nytt tillstånd sökas och accepteras för att verksamheten ska få fortsätta pågå.

Vad Lagen säger

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse är lagen kring hotellverksamhet i Sverige. I denna lag finns bestämmelser som måste följas när det kommer till hur hotellets faciliteter får se ut i avseende mått av till exempel minsta ytor och hygienkrav. Du som vill driva ett hotell i en befintlig byggnad behöver kontakta kommunen där byggnaden ligger för att få tillstånd till detta innan din verksamhet kan påbörjas.

Detta gäller både kring byggregler och kring en befintlig lokal där inga ändringar tänkt göras. I avseendet miljö och hälsoskydd måste kommunen också godkänna byggnaden för att hotellverksamhet ska få bedrivas. Det finns vissa speciella regler och skyldigheter kring smittskydd som hotellföreståndaren måste veta om och följa noggrant.

2) Fastighet

”Fastigheten har störst påverkan när det kommer till kostnaden för ett hotell”

Det är svårt att fastställa en exakt summa för vad det kostar att köpa hotell och starta ett eftersom det beror på flera faktorer såsom hotellets storlek, vad det är för typ av hotell, dess standard, hotellbyggnadens geografiska position etc.

Innan du ska starta ett hotell borde du ta fram en noggrant skriven budget över samtliga förväntade kostnader både i början, för fastigheten, eventuella renoveringskostnader för att färdigställa byggnaden enligt önskemål, tillstånd och anmälningar, och kostnader som kommer vara återkommande medan hotellverksamheten fortlöper, såsom fortsatt underhåll på byggnaden, personalkostnader, matinköp och andra kostnader som hör till en hotellverksamhet.

3) Personal

Det kan vara svårt att hitta kompetent och engagerad personal till ditt hotell.  Hotell handlar om att ge sina gäster en god service, därför är det viktigaste kritieriet när du ska anställa personal att deras inställning är att ge bästa möjliga kundservice. Ett bra tips är att under intervjuer ställa situationsbaserade frågor och be kandidaten hur han eller hon hade agerat i respektive situation.

Hur värderar man ett hotell?

Ortprismetoden

Det finns flera metoder för att värdera ett hotell och en metod kallas för ortprismetoden. Denna metod grundar sig i att data och annan relevant information samlas in kring objekt som är jämförelsebara med det objekt som ska värderas. Dessa jämförelseobjekt måste ha värderats eller sålts inom de närmaste åren för att definieras som jämförelsebara. Objektet ska också varit av samma typ av objekt som det som ska värderas, det vill säga också någon typ av hotellverksamhet. Objektet borde också vara beläget i samma geografiska område för att anses jämförbart. Materialet som samlas in blir sedan den grund som uppskattningen av marknadsvärdet kan baseras på. Även anbud som lagts på dessa jämförelseobjekt borde kunna tas med i materialinsamlingen under förutsättning att anbuden är seriösa.

Inom ortprismetoden kan sägas finnas fem faktorer som jämförs och dessa är tid, plats, finansiering, försäljningsvillkor och fysiska egenskaper. Den som ska värdera hotellfastigheten ska jämföra informationen inom dessa fem kategorier för att kunna fastställa det tänkta hotellets nuvarande marknadsvärde. Kring faktorn tid behöver man ta inflation i beaktande då den kan ha förändrats sedan jämförelseobjekten såldes. Faktorn plats har en direkt koppling till vilket marknadsvärde en fastighet har. Ju mer central placering en kommersiell byggnad har ju högre kan marknadsvärdet värderas till rent generellt. Inom faktorn finansiering ryms förändrade räntevillkor och ränteläget. För försäljningsvillkor kan sägas att fastigheten påverkas av sin exponering på marknaden. Ju fler objekt inom samma kategori som har bjudits ut under den senaste tiden, ju lägre kan objektets marknadsvärde bli då utbudet är större än efterfrågan av ännu en likadan fastighet med samma tänkta verksamhet i det specifika området. Fastighetens skick, storlek och andra rent fysikaliska egenskaper hos byggnaden behandlas i den sista faktorn, fysiska egenskaper.

Avkastningsmetoden/Inkomstmetoden

Avkastningsmetoden, även kallad inkomstmetoden, är en annan värderingsmetod. Med denna metod värderas fastigheten genom att det överskott som förväntas uppstå inom verksamheten uppskattas. Därefter beräknas nuvärdet av detta framräknade överskott.

Bruttokapitaliseringsmetoden

Vill tillämpande av bruttokapitaliseringsmetoden så kopplas priserna för jämförelseobjekten till bruttointäkter och bruttohyra. Resultatet här blir då fastighetspris per hyreskrona. Här finns också en annan variant som kallas för nettokapitaliseringsprocenten. Då räknar man hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader dividerat med köpeskillingen. Kvoten kallas här för direktavkastning.

Köpeskillingskoefficientmetoden

Priset relateras med denna metod till fastighetens taxeringsvärde. Här räknas köpeskillingskoefficienten ut som visar  priset per taxeringskrona. Man räknar ut detta för varje jämförelseobjekt och tar sedan fram ett medeltal.

Areametoden

Det finns även en metod kallad areametoden där fastigheten som ska värderas jämförs med andra fastigheter utifrån deras area. Information kring arean finns i fastighetsregistret vilket gör det enkelt att få fram de nödvändiga siffrorna. Först beräknas ett medeltal ut på jämförelseobjekten, sedan multipliceras det talet med den bruksarea som fastigheten som ska värderas har och resultatet av beräkningen visar ett marknadsvärde.

Antal hotellrum

När det gäller specifikt hotellfastigheter kan man även jämföra och värdera en fastighet utifrån antalet hotellrum som en specifik fastighet har. När man använder denna metod är det viktigt att ta fler faktorer i beaktande såsom till exempel läge, standard och driftskostnader. Endast de objekt som är lika utifrån dessa faktorer och antalet hotellrum bör betraktas som jämförelsebara.

Hitta hotell till salu i hela sverige , vill du istället få mer information om hur man driver ett hotell? Läs då  vår fullständiga Guide: Så startar du ett framgångsrikt hotell