Hur värderar man onoterade bolag?

När man diskuterar företagsvärderingar antar man ofta att det rör sig kring börsnoterade bolag där det är enkelt att jämföra värdet mot resten av marknaden. Onoterade bolag möter dock många utmaningar för att få en lika rättvis värdering.

Det finns många anledningar till att genomföra en företagsvärdering. Främst anlitar man detta verktyg för att utvärdera större finansiella beslut, så som företagsförvärv.

Onoterade bolag, de som inte har sina aktier listade på en börs, utgör en särskild utmaning i detta sammanhang. Deras värde bestäms inte av marknadspriset på deras aktier, till skillnad från noterade bolag. Detta kräver specifika metoder och tekniker för värdering, som skiljer sig från de som används för noterade bolag.

På grund av komplexiteten av dessa värderingar är det viktigt att vända sig till erfarna företagsmäklare. I Am Growth är ett företag av sådan kaliber, som tar hänsyn till alla relevanta utmaningar och aspekter för att göra din affär så smidig som möjligt.

Så skiljer sig värdering av onoterade bolag

Värderingen av noterade bolag är relativt rakt på sak. Aktiemarknaden ger en direkt indikation på vad bolaget är värt baserat på aktiepriset. Detta pris reflekterar marknadens kollektiva bedömning av företagets nuvarande och framtida vinstpotential.

För onoterade bolag är värderingsprocessen mer komplex eftersom det inte finns någon marknad som direkt kan ge ett pris. Istället måste analytiker använda olika metoder för att uppskatta företagets värde, där bland annat diskonterade kassaflödesmetoden (DCF), jämförbara företagsmultiplar, och bokföringsbaserade metoder ofta hamnar i fokus.

Transparens och rapporteringsskillnader

Förutom avsaknaden av en aktiv marknad att jämföra prissättningen med så framkommer en uppsjö av andra utmaningar för värderingsprocessen av onoterade bolag. En av de mest betydande skillnaderna mellan onoterade och börsnoterade bolag är nivån av rapporteringskrav och transparens.

Börsnoterade företag måste följa strikta regelverk gällande finansiell rapportering och offentliggörande av information som kan påverka deras aktiekurs. Detta inkluderar kvartalsrapporter, årsredovisningar, och omedelbar rapportering av händelser som kan påverka företagets finansiella situation.

Onoterade bolag inte underkastade samma omfattande rapporteringskrav. Medan de fortfarande måste följa grundläggande juridiska och finansiella regelverk, som att lämna in årsbokslut och betala skatter, är de inte skyldiga att offentliggöra detaljerad information om sin verksamhet och finansiella prestationer.

Dessa brister i rapportering och transparens kan leda till utmaningar när det gäller värdering av onoterade bolag. Utan regelbunden och detaljerad finansiell information kan det vara svårt att göra en noggrann bedömning av företagets värde.

Strategier för värdering av onoterade bolag

De utmaningar som har diskuterats ovan gör värderingsprocessen speciell när det kommer till onoterade bolag. Det finns dock flera strategier och metoder som kan användas för att göra denna uppgift mer hanterbar och ge en rättvisande bild av företagets värde.

  • Diskonterade Kassaflödesmetoden (DCF): DCF en av de mest använda metoderna för att värdera onoterade bolag. Denna metod innebär att man beräknar företagets förväntade kassaflöden över en viss tidsperiod och sedan diskonterar dessa till dagens värde med hjälp av en lämplig diskonteringsränta. Diskonteringsräntan bör reflektera den risk som är associerad med framtida kassaflöden.
  • Jämförbara företagsmultiplar: Denna metod innebär att man jämför företagets finansiella nyckeltal med de för liknande företag som nyligen har sålts eller värderats. Detta kan involvera att titta på multiplar som pris/vinst, pris/bokföringsvärde, eller EBITDA-multiplar. Denna metod kan vara utmanande för onoterade företag eftersom det kanske inte alltid finns tillgängliga jämförbara företag.
  • Bokföringsbaserade metoder: Bokföringsbaserade metoder, som netto realiserbart värde eller substansvärde, kan också användas för att värdera onoterade bolag. Dessa metoder fokuserar på företagets balansräkning och kan vara särskilt användbara för företag med betydande fysiska tillgångar.
  • Venture capital metoden: För onoterade bolag som befinner sig i tidiga stadier, kan Venture Capital-metoden vara lämplig. Denna metod ser på företagets förväntade exitvärde vid en framtida försäljning, och diskonterar det värdet tillbaka till dagens värde.

Oavsett vilken metod som används, är det viktigt att komma ihåg att värdering av onoterade bolag innebär en högre grad av osäkerhet än värdering av noterade bolag. Det kräver noggrann analys, god kännedom om företaget och dess marknad, samt en viss grad av subjektiv bedömning.

Varför investera i onoterade bolag?

Trots utmaningarna med att värdera ett onoterat bolag finns många anledningar att satsa på just denna typ av investering.

Exempelvis kan de användas som en effektiv del av en diversifieringsstrategi. Genom att sprida investeringarna över olika sektorer, geografiska områden och företagsstorlekar, kan investerare minska risken att deras portfölj påverkas negativt av en enskild händelse eller marknadsutveckling. Detta kan balansera de högre riskerna som är förknippade med onoterade investeringar och kan bidra till en mer stabil långsiktig avkastning.

Slutligen kan tillgången till branschspecifik expertis och ett omfattande nätverk av kontakter vara en ovärderlig tillgång när man investerar i onoterade bolag. Expertis kan ge insikter i branschtrender, konkurrensdynamik och företagets position på marknaden, medan ett starkt nätverk kan erbjuda tillgång till investeringsmöjligheter som annars skulle vara svåra att upptäcka. Ett välanslutet nätverk vara en källa till värdefull rådgivning och support, vilket kan vara avgörande för att navigera i den komplexa världen av onoterade investeringar.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss