Fördelar och risker med företagförvärv

Både etablerade företag och nya entreprenörer väljer ofta att köpa befintliga företag. Delvis på grund av synergieffekter och tidseffektivitet, men även på grund av att det i många fall är mer ekonomiskt. Det finns även de som önskar att ta klivet från anställning till egen företagare och väljer att kika och se vad som finns på marknaden. Oavsett hur situationen ser ut så kan det finnas en hel del frågetecken förknippat till företagsförvärv och värdet på verksamheten. Läs vidare så rätar vi ut några frågetecken som kan uppstå när man funderar på att köpa eller sälja företag!

Denna artikel är skriven av Christina Hansson, Företagsmäklare på Svenska Bolagstorget

Vilka risker kontra fördelar finns det med att köpa ett redan etablerat företag?

När man köper ett befintligt företag i stället för att starta ett från grunden så finns det en hel del saker att ta hänsyn till, men också många fördelar. En stor fördel att många bitar redan finns på plats. Det kan till exempel gälla leverantörskontakter, kundregister och varulager. Affärsidéen är redan testad, sjösatt och har gett ett resultat, och det är inte lika många osäkra komponenter som när man startar upp ett företag från grunden.

Det kan underlätta att ta över en verksamhet som är igång och fungerar om man inte startat företag tidigare. Man slipper fatta de stora initiala besluten om hur man ska utforma verksamheten men å andra sidan kan det vara svårt att ändra det grundarbete som redan är gjort. Det finns alltid en risk med att lita på att de tidigare besluten som är tagna i bolaget är optimala.  Kanske hade man själv valt att fokusera marknadsföringen mot en annan kundgrupp eller bygga hemsidan i en annan plattform och att nu göra förändringar kan både ta tid och vara kostsamma.

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är tidsåtgången. Att starta ett företag och få alla bitar på plats, eventuella avtal och tillstånd, registrera bolaget, finna leverantörer och

skapa en hemsida, kan vara en lång och tidskrävande process. Om man i stället väljer att köpa ett befintligt företag så kan man i många fall spara mycket tid som man annars hade lagt på att bara få till en grund att stå på.

En risk som man inte bör underskatta är den tidigare ägarens betydelse för verksamheten. Det kan till exempel gälla kundförtroende eller kunskap som kan vara svår att överföra till en ny ägare. En stor fördel är om man kan få en bra övergångsperiod och i många fall brukar den tidigare ägaren erbjuda sig att vara verksam i företaget under en övergångsperiod.

Om man redan är företagare och letar efter en kompletterande del till sin verksamhet kan det finnas ekonomiska fördelar och goda synergieffekter i att köpa ett befintligt bolag. Dels så kan man överta en befintlig och etablerad kundgrupp för att utöka sin egen, dels bli mer konkurrenskraftig genom att samla flera produkter eller tjänster under samma tak. Det finns branscher som ligger nära varandra och har flera mötespunkter där det kan finnas stora fördelar med att erbjuda ett utökat antal tjänster eller produkter på samma plats. Att då köpa ett befintligt företag kan dels vara mer ekonomiskt lönsamt då man kan fördela resurser och sammanväva verksamheterna, dels tidsmässigt fördelaktigt, då att starta en ny verksamhetsgren ofta är tidskrävande.

En fråga som är viktig att fundera över lite extra är vilken typ av förvärv som är aktuellt. Är det en aktieöverlåtelse eller en inkråmsaffär.

Vid en aktieöverlåtelse följer bolagets tillgångar och skulder automatiskt med vid affären. Vid förvärv av aktier är det särskilt viktigt att granska bolagets bokföring och skyldigheter för att slippa negativa och kostsamma överraskningar.

En inkråmsöverlåtelse, eller inkråmsaffär, innebär att köpet avser delar av eller alla företagets tillgångar. Detta kan handla om materiella tillgångar, som maskiner och lager, men också immateriella tillgångar som avtal och rättigheter. Vid en inkråmsöverlåtelse kan köparen alltså föra över det förvärvade företagets innehåll, företagets inkråm, till sitt eget.

Letar jag efter ett småföretag eller ett medelstort företag, vilken kategori ska jag leta i?

När man börjar kika efter företag på marknaden så ramlar man ofta över begrepp som småföretag, ett brett begrepp som kan tro saknar en specifik definition. Till viss del är det mycket riktigt att begreppet används ofta för att beskriva företag som är mindre än multinationella koncerner, men det finns en närmare och mer specifik definition på begreppet. Småföretag och medelstora företag är begrepp som används i näringslivssammanhang genom hela Europa, och definitionen är därför bestämd i valutan Euro. Ett småföretag är ett företag som har fler än 10 anställda, men inte mer än 49, och har en omsättning som inte överstiger 10 miljoner Euro (EUR) per år, vilket motsvarar cirka 110 miljoner kronor (SEK). Ett medelstort företag har mer än 50 anställda, men inte mer än 249, och har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner Euro (EUR) vilket motsvarar ca 550 miljoner Kronor (SEK). Ofta förknippas småföretag med mikroföretag, som har mindre än 10 anställda och gör en årlig omsättning på mindre än 2 miljoner EUR vilket motsvarar ca 22 miljoner Kronor (SEK).

Det säljs mest företag inom kategorin mikroföretag, men det finns även småföretag och medelstora företag på marknaden för den som letar efter den typen av bolag.

Värderas dessa typer av bolag olika?

Det finns flera olika värderingsmetoder som man använder när man värderar ett bolag, och vilken/vilka som är att föredra beror på företaget som värderas. Om man jämför medelstora företag och mikroföretag så finns det ofta olika typer av värden att ta hänsyn till, och immateriella värden som till exempel Goodwill har olika betydelse och signifikans.

Man kan generellt sett säga att de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är:

  • Tillväxten – Har företaget ökat sin nettoomsättning. Kan man se en uppåtgående trend.
  • Lönsamheten – Går företaget med vinst. Har resultatet ökat, minskat eller varit oförändrat
  • Affärsplanen – Hur ser företagets affärsidé ut. Har den god potential och håller den över tid.
  • Marknadspotentialen – Är produkten eller tjänsten efterfrågad på marknaden. Vilka är konkurrenterna.
  • Skalbarheten – Är det möjligt att skala upp verksamheten och bevara kvalitén.

Hur går man då till väga när man värderar ett företag?

Det vanligaste är att man använder de traditionella värderingsmetoderna där det är lämpligt, avkastningsvärdering, substansvärdering, likvidationsvärdering och marknadsvärdering. Ibland använder man P/E-tal, som är ett nyckeltal och används för att se om en aktie är dyr eller billig i förhållande till bolagets vinstnivå.

Dock så blir det ofta missvisande om man inte tittar på helheten, därför fungerar det inte att mata in siffror i en mall som producerar ett värde. Det behövs även en grundlig analys av företagets ekonomi, dess lokalisering, kundbas, konjunkturläget och detaljerade fakta om verksamheten. Det är inte ovanligt att det finns värden i ett företag som inte går att utläsa av den ekonomiska redovisningen, vilket är något många missar om man bara granskar siffror. Dessutom så behöver man ta hänsyn inte bara till ett företags historik utan även till dess framtida potential och möjligheter. Det är trots allt företagets framtid en ny ägare köper.

Oavsett om man funderar på att sälja företag eller köpa företag, ta in en kompanjon eller förvärva en del av ett bolag så bör man skaffa sig en bra uppfattning om verksamhetens värde. Det finns många tillfällen när man har behov av att få en opartisk och professionell företagsvärdering utförd. Så man kan säga att alla företagsöverlåtelser startar på ett eller annat sätt med en värdering och med det sagt så har man mycket att vinna på att ta in expertis och sist men inte minst, en kunnig och erfaren företagsmäklare eller värderingsman med en stor portion sunt förnuft.

Denna artikel är skriven av Christina Hansson, Företagsmäklare på Svenska Bolagstorget

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss