Annons

Vad är mitt bolag värt?

Att värdera företag är ingen exakt vetenskap och det finns således inga rätt eller fel, bara olika åsikter och belägg. Värdet av ett företag eller verksamhet är olika beroende på aktören som genomför värderingen och ska basera sig på dess syn av verksamheten samt möjligheten att se potential i att kapitalisera på verksamhetens tillgångar. Det finns dock ett antal värderingsprinciper som används för att skapa sig en bra bild av värdet och som kan ligga som grund för det värde som man sätter på bolaget. Vilken/vilka principer som passar bäst beror på typen av verksamhet, vilken fas bolaget befinner sig i mm.

För att komma fram till ett rättvist värde bör både köpare och säljare värdera bolaget utifrån en eller flera av nedan värderingsprinciper, vilka även är branschpraxis att använda vid företagsvärdering. Utfallet i samtliga beräkningsprinciper är beroende av de värden man använder och ska inte ses som annat är riktvärden. Vid en förhandling med motpart är det viktigt att förklara vilka antaganden som ligger till grund för beräkningarna och slutligen den värdering man själv anser vara korrekt.

Vi kommer nedan gå igenom grunderna i olika värderingsprinciper samt saker som är viktiga att tänka på.

Nedan kommer vi beröra följande värderingsprinciper:

  • Likvidationsvärdering
  • Substansvärdering
  • Kassaflödesvärdering
  • Multipelvärdering
  • Relativvärdering

Oavsett värderingsmodell ska man gärna ha tillgång till så uppdaterade bokslutssiffror som möjligt. Gör exempelvis ett halvårs- eller kvartalsbokslut.

Vill du redan nu ha hjälp av en rådgivare som kan hjälpa dig med värdering av företaget? Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt rådgivare. Tryck här!

Vad påverkar värdet?

Det finns ett mycket stort antal frågor som påverkar värdet av ett bolag, men några av de viktigaste frågorna är:

  • Tillväxt
  • Lönsamhet
  • Affärsplan (potential)
  • Marknadspotential
  • Skalbarhet

Bolagsvärde

Börja med att bestämma er definition av bolagsvärde. Det finns två förekommande definitioner av bolagsvärde; market capitalization och enterprise value, och det är viktigt att skilja dessa åt så man inte jämför äpplen med päron.

Market capitalization (market cap) är marknadsvärdet av ett företags aktier. För börsbolag tar man pris per aktie x antalet aktier i bolaget.

Enterprise value (EV) är värdet på företaget.

Detta innebär att man vid beräkning av Enterprise value justerar marknadsvärdet av ett företags aktier (market capitalization) med nettoskulden i bolaget. Anledningen är att ägaren av ett bolag står som ansvarig att även betala bolagets skulder och skulderna någon gång ska betalas tillbaka.

Enterprise value = market cap + räntebärande skulder – kassa. Har bolaget mer räntebärande skulder än kassa blir enterprise value lägre än market cap, vilket innebär att köparen betalar säljaren EV, men även tar över nettoskulden som uppgår till skillnaden mellan EV och market cap.

Likvidationsvärde

Likvidationsvärde, ibland även kallat slaktvärde, är vad man anser att man kan få betalt för tillgångarna om verksamheten upphör och avvecklas, samt att skulderna betalas åter. Detta värde ska vara det absolut lägsta värde som ska accepteras vid överlåtelse då alternativet annars är att avveckla verksamheten.

Substansvärdering

Det enklaste sättet att värdera en verksamhet på är genom substansvärdering, vilket i praktiken innebär att man tar värdet på tillgångar minus skulder. Samtliga tillgångar och skulder bör i sin tur värderas vid tidpunkten för bolagsvärderingen för att finna eventuella under-/övervärden i balansräkningen. Ofta kan det finnas stora skillnader i bokfört och faktiskt värde gällande exempelvis fastigheter. Det kan ofta uppstå frågor kring värderingen av immateriella tillgångar som exempelvis källkod.

Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering är, troligtvis, den vanligast använda värderingsprincipen och nuvärdesberäknar bolagets framtida operativa kassaflöde. Den baseras på en detaljerad prognos över resultat- och balansräkning under kommande 5 till 10 år och sedan ett antagande om den eviga tillväxten i bolaget. Varje års framtida operativa kassaflöde nuvärdesberäknas till vad det skulle vara värt på värderingsdagen och diskonteringsfaktorn som används är ett vägt genomsnitt av räntan på räntebärande skulder samt avkastningskravet för en ny ägare. Fördelen med denna värderingsprincip är att man har fokus på framtida kassaflöde vilket är i köparens intresse, men riskerna för felaktiga antaganden är även mycket stora.

Ofta ger små variationer i antaganden relativt kraftiga slag i det slutgiltiga nuvärdet, vilket är en stor riskfaktor. Därför gör sig kassaflödesvärdering bäst i bolag med stabila kassaflöden samt god kunskap om investeringsbehovet de kommande åren.

Multipelvärdering

Multipelvärdering innebär att man multiplicerar resultat eller omsättning med en faktor. Faktorn varierar beroende på om det är omsättning eller resultat samt mellan branscher. Tumregeln är att större, välskötta bolag har högre multipel och mindre, ägarledda bolag har lägre multipel. Detta styrs dock även av tillväxt och andra faktorer.

Man kan delvis använda multipelvärdering mot historiska siffror, men även mot prognos kommande år. Är det ett bolag där man förväntar sig ungefär samma omsättning och resultat i framtiden kan man utgå från historiska siffror, då dessa är något man vet om.

Vanligtvis talar man om P/E-tal vilket är pris för bolagets aktier i förhållande till resultat efter finansnetto. För att minska påverkan av exempelvis räntenetto, vilket beror på hur bolaget är finansierat, och avskrivningar, vilket beror på företagets balansräkning, så anser vi att man bör titta på resultat före avskrivningar (EBITDA) istället. Denna resultatnivå är så nära ett operativt kassaflöde du kommer i resultaträkningen och ökar jämförbarheten mot andra bolag. Genom att använda en multipel på resultatet påvisar man hur många år det bör ta för köparen att tjäna tillbaka förvärvssumman. Se även nedan hur man kan använda multipelvärderingen i relation till andra bolag.

Relativvärdering

Har man tillgång till aktuella värderingar av liknande bolag, då en konkurrent nyligen blivit uppköpt eller om det finns liknande bolag som är börsnoterade, kan man sätta sitt bolag i relation till dessa värderingar. Har man tillräckligt många liknande företags multipelvärderingar kan man genom att ta medel- och medianvärdet av dessa bolags multiplar applicera detta på sitt bolag och därigenom få ett implicit bolagsvärde.

Det är viktigt att sen fundera över vad som skiljer sig mot dessa bolag och objektivt se om man bör ha en rabatt eller premie i värderingen mot dessa bolag. Exempelvis brukar börsnoterade bolag ha en premie mot onoterade bolag då det finns en likviditet i aktien, allt annat lika. Det kan dock finnas belägg för en premie mot börsnoterade bolag kopplat till kontroll över bolaget.

En sida av Corporate Classifieds AB