Viktigaste nyckeltalen för att utvärdera bolag

Den här artikeln kommer att lära dig vilka som är de viktigaste nyckeltalen och hur man tar fram dem. Anledningen att nyckeltal är så omskrivet är att det är det enklaste sättet att snabbt kunna svara på om det går bra för ett företag eller inte.

Som säljare av ett bolag vill du lyfta de nyckeltal där ditt företag presterar väl. Som köpare, som kanske utvärderar en mängd olika bolag, är jämförande av nyckeltal den mest effektiva metoden. Som köpare vill man snabbt kunna bilda sig en uppfattning om vilka företag som är värda att lägga mer tid på och gå vidare med.

Typiska användningsområden för nyckeltalen:

 • Företagsöverlåtelser
 • Värdering av bolag
 • Jämförelse av olika företags prestation

Innan vi dyker djupare och börjar titta på nyckeltalen är det bara några få koncept vi behöver ha koll på:

 • Balansräkningen är en del av ett bokslut och är ett begrepp som täcker företagets totala tillgångar och skulder vid årets slut (årsskiftet). Det är uppdelat i tillgångar och skulder.
 • Tillgångar är en redogörelse för allt företaget har spenderat sina pengar på, med andra ord något som företaget äger. Det kan till exempel vara byggnader, inventarier, inventarier, patent och så vidare.
 • Eget Kapital och Skulder är en uppgift om var företaget har pengarna ifrån, och delas upp i eget kapital och skuldkapital (skuld). Posterna i balansräkningen är per definition lika i kronor.
 • Rörliga kostnader är kostnader som beror på storleken på produktionen/försäljningen. Det betyder till exempel råvaror och frakt.
 • Fasta kostnader är, till skillnad från variabler, inte beroende av produktion/försäljning. Det innebär lön för anställda, hyra och så vidare.

Nu när du har en förståelse för ovanstående begrepp är det dags att titta på de faktiska nyckeltalen. Det allra viktigaste nyckeltalen är nedan:

 1. Avkastning på eget kapital
 2. Vinstmarginal
 3. Täckningsgrad
 4. Kapitalets omsättningshastighet
 5. Soliditet

1. Avkastning på eget kapital

Definition: Ett mått på företagets avkastning på ägarnas investeringar.

Hur vet man att företaget är lönsamt? En vanligt missuppfattning är att man titta i resultaträkningen och ställa vinsten i förhållande till omsättningen. Istället är det avkastning på eget kapital. Detta nyckeltalet säger oss hur mycket pengar företaget har gett i avkastning på eget kapital.

Om man också tittar på konkurrenter är det en bra indikator på om företaget har bundit för mycket kapital i tillgångar, eller inte får tillräckligt med avkastning från investeringarna. En låg avkastning kan vara ett tecken på att företaget har bundit för mycket pengar i tillgångar, och det finns därför ett behov av att skära in till benet för att göra verksamheten mer lönsam.

Ju högre avkastning desto bättre, allt över 10% anses som bra.

Hur räknar man ut avkastning på eget kapital?

Formel: (Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital) * 100

Justerat eget kapital: Eget kapital + ((1 – skattesatsen) * obeskattade reserver)

Exempel: Låt oss anta att ett givet företag har en avkastning på 10%. Det betyder att varje gång investeras 100 Kr. i tillgångar ger detta en avkastning på 10 kr.

2. Vinstmarginal

Vinstmarginalen visar hur stor andel av omsättningen som finns kvar när alla utgifter, förutom finansiella poster (räntekostnader) är betalda. Den avslöjar alltså hur bra företaget är på att göra vinst på omsättningen och är därmed ett bra nyckeltal jämföra olika företag i samma bransch.

Hur räknar man ut vinstmarginal?

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnad) ÷ Försäljning

Exempel: Ett visst företag har en vinstmarginal på 2 %. Det betyder att när företaget säljer en t-shirt för 100 kr finns det 20 kr. kvarstår efter att utgifter, minus finansiella poster, har betalats.

3. Täckningsgrad

Täckningsgraden visar hur många procent av intäkterna som finns kvar för att täcka fasta kostnader som företaget har. Detta nyckeltal är bra för att se hur stor vinst det blir på försäljningen av produkterna. Ju högre täckningsgrad, desto bättre.

Hur räknar man ut täckningsgrad?

Täckningsbidrag (TB) beräknas enligt Försäljningspris – Självkostnadspris =

Täckningsgrad (TG) beräknas enligt (TB/nettopris) x 100 =

Exempel: Täckningsgraden i ett visst företag är 15%. Det betyder att om till exempel en t-shirt säljs för 100 kr betyder det att det finns 15 kr kvar för att täcka de fasta kostnaderna och att företaget har spenderat 85 kr på rörliga kostnader.

4. Kapitalets omsättningshastighet

Kapitalets omsättningshastighet även kallat tillgångarnas omsättningshastighet är en siffra som visar hur många gånger det totala värdet av tillgångarna har omsatts under ett år.

Beroende på bransch är det ett viktigt nyckeltal att titta på, då hög omsättning är ett tecken på att företaget snurrar produkterna snabbt. Särskilt i branscher där det ofta ändras vilka produkter som är populära är det viktigt. Till exempel inom klädbranschen, där modet ständigt förändras.

Hur räknar man ut kapitalets omsättningshastighet?

Formel: Nettoomsättning / totala tillgångar

Exempel: Ett företag har en omsättning på kapitalet på 0,6 och ett totalt värde av tillgångarna på 1 000 kr. Det betyder att företaget har sålt halva värdet av de totala tillgångarna, det vill säga 600 kr.

5. Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Enkelt uttryckt man vill kunna se vad som köpts med bolagets egna pengar och med lån. Det är ett bra sätt för att förstå bolagets betalningsförmåga på sikt.

En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls.

Det är ett nyckeltal bankerna tittar noggrant på, så det är extra viktigt om du behöver finansiera företagsköpet från banken.

Hur räknar man ut bolagets soliditet?

Soliditet (%) = (Justerat eget kapital / totalt kapital) x 100

Exempel: Ett företag har totala tillgångar på 15 000 DKK. och ett eget kapital på 5 000 DKK. soliditeten är således 33 %.

Vad är bra soliditet?
Generellt sett, desto högre desto bättre. Det går inte att sätta en fast siffra då det varierar stort mellan olika branscher.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer