Allt du behöver veta om en företagsrekonstruktion

I denna guide kommer Johan Cederström från Der Juridik att besvara de vanligaste frågorna om en företagsrekonstruktion:

  • Vad innebär en rekonstruktion?
  • Vad gäller under rekonstruktionen?
  • Vad kostar en rekonstruktion?
  • Betalas löner under rekonstruktion?
  • Vad innebär rekonstruktion för aktieägare?
  • Hur många företag klarar en rekonstruktion?

Vad innebär en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett strukturerat förfarande för företag som har drabbats av tillfälligaekonomiska svårigheter, men som bedöms ha god överlevnadsförmåga på sikt. Syftet är att företag ska kunna rekonstrueras under överseende av en rekonstruktör, innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig.

En företagsrekonstruktion beviljas och avslutas alltid av domstol. Den som vill träda i rekonstruktion behöver därför vända sig med en skriftlig ansökan till tingsrätten i den domkrets där företaget har sitt säte.

Vad kostar en rekonstruktion?

Företaget står för både rekonstruktörens arvode och tingsrättens avgifter. Hur mycket det kostar att genomföra en företagsrekonstruktion beror på verksamhetens storlek och art samt hur mycket hjälp företaget behöver från rekonstruktören utöver de åtagande som ingår i det formella uppdraget. Rekonstruktörens ersättning kan på begäran prövas av rätten, vilket innebär att gäldenärsföretag i princip är skyddat mot överarvodering.

Hur lång tid tar en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader men kan efter ansökan förlängas i tremånadersintervaller och som längst pågå i femton månader. Företaget behåller rådigheten över sin egendom och har rätt att självständigt ingå förpliktelser inom ramen för den löpande förvaltningen av verksamheten. Utan rekonstruktörens samtycke får företaget dock inte betala sådana skulder som har uppkommit före rättens beslut om företagsrekonstruktion.
Så länge rekonstruktionen pågår är gäldenären skyddad mot utmätning och andra verkställighetsåtgärder och kan som huvudregel inte försättas i konkurs.

Med andra ord innebär en företagsrekonstruktion i praktiken att företaget medges ett lagstadgat betalningsanstånd. På så vis får företaget ett andrum under vilket lämpliga strukturella och finansiella åtgärder kan vidtas.

Betalas löner under rekonstruktion?

Under rekonstruktion kan företaget häva kostsamma avtal samt begära fullföljd av avtal som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion. Vidare kan statlig lönegaranti under en begränsad period nyttjas för att finansiera anställdas löner. Företaget slipper tillfälligt bära kostnaden för lön och arbetsgivaravgifter, vilket normalt leder till en snabb likviditetförbättring.

När rekonstruktionen har avslutats måste företaget dock återbetala det utbetalda lönegarantibeloppet.
Arbetsgivaravgifterna behöver emellertid inte betalas tillbaka.
Lönegaranti som utbetalas för lön som har inarbetats före det att rätten beviljade rekonstruktionen kan ingå i en skuldnedskrivning, om en sådan nedskrivning kommer till stånd inom ramen för rekonstruktionen.

Vad innebär rekonstruktion för aktieägare?

Under rekonstruktionen ska företaget tillsammans med rekonstruktören upprätta en rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen innehåller de åtgärder som är nödvändiga för att företagets livskraft ska kunna säkerställas.
Vanligen innebär det att planen innehåller ett förslag till skuldnedskrivning. Rekonstruktionsplanen kan med bindande verkan fastställas av rätten. Det sker på ett plansammanträde där de borgenärer och aktieägare vars fordringar eller rättigheter berörs av rekonstruktionsplanen har rätt att delta och rösta.

För att rätten ska kunna fastställa en rekonstruktionsplan med en skulduppgörelse är det en grundförutsättning att samtliga fordringsägare får ett bättre utfall än vad de skulle ha få om företaget i stället skulle försättas i konkurs.

Hur många företag klarar en rekonstruktion?

Det är inte helt enkelt att mäta hur många rekonstruktioner som lyckas, eftersom det skulle kräva en ingående analys av de företag som genomgått ett rekonstruktionsförfarande.
En ofta använd metod som anses ge en fingervisning har därför varit att se om företaget fortfarande är verksamt en viss tid efter att rekonstruktionen har avslutats. I sådana undersökningar har det generellt gått bra för cirka hälften av de undersökta företagen.

Under 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Det finns än så länge ingen statistik eller undersökning som gör anspråk på att visa antalet lyckade rekonstruktioner. Den nya
rekonstruktionslagen ställer dock högre krav på såväl företagens verksamhet som på rekonstruktörernas kompetens.

Till följd av lagändringarna har andelen beviljade
företagsrekonstruktioner blivit färre, men i gengäld förväntas andelen lyckade rekonstruktioner också att öka.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss