Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Vanligtvis bedriver holdingbolaget ingen egen verksamhet, utan detta görs via rörelsedrivande dotterbolag. I verksamhetsbeskrivningen för holdingbolag brukar således anges att bolagets verksamhet består i att äga aktier och andelar i andra företag.

Denna artikel är skriven av Michaela Iosifidou, jurist från DER Juridik

Det finns tydliga fördelar med att inordna bolag i en koncernstruktur med ett holdingbolag som moderbolag såväl ur ett praktiskt, som ett skattemässigt perspektiv. En av fördelarna med holdingbolag är möjligheten att dela ut vinster som upparbetats i dotterbolaget och på så sätt avskilja detta kapital från den risk som det kan innebära att ha det kvar i det rörelsedrivande bolaget. Att notera härvid är att det enbart är det fria egna kapitalet som kan delas ut och att dotterbolagets resultat och ställning samt likviditet inte får äventyras genom en utdelning.

Ytterligare en fördel är att en försäljning av ett rörelsedrivande dotterbolag under vissa förutsättningar kan vara skattefri för holdingbolaget. Vidare är det möjligt för ett bolag inom koncernen att lämna så kallade koncernbidrag till andra koncernbolag. Om ett bolag tillfälligt visar ett negativt resultat och ett annat visar ett positivt, finns således möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen med skattemässig effekt. Genom att lämnakoncernbidrag kan resultaten i hela koncernen jämnas ut, vilket innebär att koncernen som helhet inte beskattas lika hårt.

Notera att koncernbidrag ska dras av hos givaren och tas upp till beskattning hos mottagaren. Därutöver kan bolagen i en koncern under vissa förutsättningar låna pengar av varandra genom det så kallade koncernundantaget. Att beakta vid ett eventuellt upprättande av en koncernstruktur är att en sådan kräver viss meradministration (moderbolaget måste t.ex. upprätta en koncernredovisning som offentliggörs tillsammans med den vanliga årsredovisningen) och därmed även vissa merkostnader.

Vad som redogjorts för ovan är enbart generella exempel på för- och nackdelar med ett koncernupplägg med ett holdingbolag i botten. Med det sagt, kan enskilda aktioner och transaktioner
kräva ytterligare särskilda skattemässiga överväganden och vi rekommenderar därför att den som avser att upprätta en koncernstruktur med ett holdingbolag som moderbolag, anlitarjuridisk hjälp med att granska förutsättningarna i den specifika situationen.

Denna artikel är skriven av Michaela Iosifidou, jurist från DER Juridik

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss