Vilka avtal behöver jag upprätta vid ägarskifte?

Print

 

I samband med en försäljning av ett företag är det normalt mycket som ska granskas och gås igenom och regleras i ett s k överlåtelseavtal. Man skiljer på olika överlåtelseavtal beroende på om det är hela bolaget, en aktiepost i bolaget eller inkråmet i bolaget som ska överlåtas.

När det gäller en överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag kallas det företagsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse och det innebär att bolaget i sin helhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, övergår till köparen. Det är då viktigt för köparen att genomföra en noggrann så kallad företagsbesiktning och säkerställa att säljaren lämnar garantier, i den så kallade garantikatalogen. Exempel på innehåll kan vara en försäkran om att bolaget inte är i någon rättslig tvist på avtalsdagen.

Avtalet bör också reglera vad som ska hända om säljarens garantier brister.  Ska det t ex ske avdrag på köpeskillingen eller ska köpet i sin helhet gå tillbaka?

Vid en inkråmsöverlåtelse handlar det mycket om att kontrollera statusen på de materiella och immateriella tillgångar som ska ingå i köpet. Själva ”skalet” följer inte med i köpet, dvs. själva bolaget, firman och organisationsnumret.

Både ett bolags materiella tillgångar, som till exempel maskiner, lager och inventarier samt immateriella tillgångar som till exempel varumärken eller patenträtter kan omfattas av ett sådant avtal.

Om vissa avtal ska följa med måste dessa avtal överlåtas separat. Avtalsförpliktelser och skyldigheter i förhållande till annan part kan normalt inte överlåtas utan dennes godkännande. Vid en inkråmsöverlåtelse behöver alltså godkännanden inhämtas från bolagets samtliga avtalsparter.

Använd Bolagsplatsens partnersida och erhåll förmåner som exempelvis 10% rabatt på Avtal24:s tjänster.

 

Registrera dig här!

 

Du är även välkommen att ringa mig och mina kollegor på telefon 0771-24 00 24.

louise_dufwa

Louise Dufwa, affärsjurist på avtal24

 

En sida av Corporate Classifieds AB