Vad är en aktieöverlåtelse?

Ett aktieöverlåtelseavtal är precis som det låter, att det sker en överlåtelse av aktier, vanligen genom att någon köper hela eller en del av bolaget. Med ett sådant avtal säkerställs villkoren för köpare och säljare.

Vad ska ett aktieöverlåtelseavtal innehålla?

Avtalet ska tydligt visa vad parterna kommit överens om, priset på aktierna och vad som ingår i överlåtelsen. I övrigt bör avtalet också innehålla hur betalningen ska ske, garantier gentemot parterna, tillgångar, rättigheter och skyldigheter samt hur eventuella skulder ska regleras. Det ska också framgå detaljer om vad för typ av verksamhet som bedrivs och annan information som kan vara av vikt vid en överlåtelse.

Vad gäller vid försäljning av aktier?

När överlåtelsen har skett kan det vara du som är köpare som ansvarar för eventuella fel och brister som finns i bolaget. Var därför alltid noga med alla detaljer i avtalet.

Bolagets regler för aktieöverlåtelser
Kontrollera alltid vad som står i bolagsordningen, som tillsammans med aktiebolagslagen sätter regelverket för aktiebolagets verksamhet. I bolagsordningen kan det finnas regler för vad som gäller vid en eventuell försäljning. Mycket kan också vara reglerat i ett aktieägaravtal, men kom ihåg att detta bara binder de aktieägare som är parter i avtalet.

Det kan också finnas ett samtyckesförbehåll kopplat till bolaget. Ett samtyckesförbehåll innebär att bolagsstämman eller styrelsen måste godkänna en aktieöverlåtelse för att den ska kunna genomföras.

Ytterligare saker att hålla koll på är om det finns en så kallad hembuds- eller förköpsklausul i bolaget. Ett hembud kan innebära att tidigare aktieägare eller annan har rätt att köpa tillbaka aktier vid en aktieöverlåtelse. Vid en hembudsklausul måste köparen anmäla sitt köp till bolaget. Finns en klausul om förköp, har tidigare aktieägarna eller annan rätt att köpa aktier före en överlåtelse har skett.

Hur gör man en aktieöverlåtelse?

En aktieöverlåtelse kan ske genom flera olika typer av övergångar, bland annat genom köp, gåva eller arv. Enligt lag kan du inte som aktieägare tvingas till att sälja dina aktier, om det inte finns någon reglering gällande detta i aktieägaravtalet. Det finns dock en lagstadgad rätt för majoritetsägare att genom tvångsinlösen köpa ut minoritetsägare. Detta sker i så fall på begäran av majoritetsägare som äger minst nio tiondelar (90%) av aktierna.

Inkråmsöverlåtelse
En inkråmsöverlåtelse är ett alternativ till aktieöverlåtelse och är ett avtal om att vissa tillgångar går över till köparen. Till skillnad från en aktieöverlåtelse där både skyldigheter och rättigheter kan tas över, innebär en inkråmsöverlåtelse alltså att enbart delar av verksamheten förvärvas genom en överenskommelse.

Ta hjälp av en jurist
Behöver du hjälp med att skriva eller granska ett aktieöverlåtelseavtal? Kontakta Allt om Juridik som kan hitta en lösning som passar i ert specifika fall.